Skolas padome

Skolotāji

Guntis Princovs

Skolotājs

 

Dace Vilka

Skolotājs

 

Aivija Grīnberga

Skolotājs

 

Raisa Raga

Skolotājs

 

Vita Medniece

Skolotājs

 

Skolēni

Līva Bērziņa

Skolēns

Paula Paipala

Skolēns

Sendija Piļka

Skolēns

 

Enija Baumgarte

Skolēns

 

Vecāki

Maija Bogdane

Vecāks

 

Lana Ļebedeva

Vecāks

Aija Krevica

Vecāks

 

Guntis Bonks

Vecāks

 

Līga Žīgure

Vecāks

 

Sandra Vasiļenko

Vecāks

 

Kristīne Saulīte

Vecāks

 

Evija Maļiņina

Vecāks

 

Līga Kušķe

Vecāks

 

Sabīne Žeigure-skolas padomes priekšsēdētāja

Vecāks

 

Evita Vasiļjeva

Vecāks

 

Džanita Priedeslaipa

Vecāks

 

Vitauts Kūlītis

Vecāks

Ineta Sidorova-Raga

Vecāks

 

Ineta Ivašenko

Vecāks

 

Sintija Ločmane

Vecāks

 

Vilnis Meisītis

Vecāks

 

Oksana Zemniece

Vecāks

 

Iveta Adamoviča

Vecāks

 

Kristīne Ciunele

Vecāks

Rita Mūrniece

Vecāks

 

Sandra Ļisicina

Vecāks

 

Egita Kaidaga

Vecāks

 

Ilvija Lapsa

Vecāks

Jana Kordule

Vecāks

 

Karīna Kalniņa

Vecāks

Sanita Āmura

Vecāks

 

Liene Velpa

Vecāks

Tamāra Paņina

Vecāks

 

Līga Krevica

Vecāks

 

Līga Sarkane

Vecāks

 

Atis Jencītis

Vecāks

 

Inga Baraņņikova

Vecāks

 

Lienīte Reinsone

Vecāks

 

Elvīra Stepanova

Vecāks

 

Jolanta Butāne

Vecāks

 

Jolanta Sirmbārde

Vecāks

 

Inese Laizāne

Vecāks

Violetta Prokofjeva

Vecāks

Inārs Baķis

Vecāks

 

Inese Vilciņa

Vecāks

Gatis Rikveilis

Vecāks

 

Jolanta Mazūre

Vecāks

 

Inga Maļika

Vecāks

Ieva Rikveile

Vecāks

 

Mārīte Radziņa

Vecāks

 

 1. gada 21. septembrī.

Darba gaita

1.Gulbenes 2. vidusskolas sapņi un vīzijas.

 1. Aktualitātes.
 2. Skolas padomes darba plānošana 2016./2017.m.g.

Skolas domes lēmums

Īstenot tēmas „Mācīt mācīties” (seminārnodarbība).”Emocionālā inteliģence” (seminārnodarbība). Skolas domes sanāksmēs organizēt tikšanos ar skolas sociālo pedagogu un psihologu, Izglītības pārvaldes speciālistu. Idejas sarunai ar atbalsta personālu klašu vecāku padomes pārstāvjiem sūtīt I. Ivašenko līdz14.10.2016.  Līdzpārvaldei sagatavot argumentāciju par kafijas automāta nepieciešamību un cenām uz nākamo skolas padomes sanāksmi.

Skolas domes sanāksmi vadīja:I. Ivašenko

Protokolēja: D. Ģērmane

 1. gada 9.novembrī

Darba gaita

1.Tikšanās ar skolas sociālo pedagoģi I. Holmu- Osi, psiholoģi M. Korni.

 1. Skolas jaunā budžeta apspriešana.
 2. Aktualitātes.

Skolas domes lēmums

1.Atļaut izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus skolēnu vecākiem un skolai nepiederošām personām.Vecāki var izmantot identifikācijas kartes, skolai nepiederošām personām jāreģistrējas žurnālā pie skolas dežurantes.

2.Organizēt publisko iepirkumu karsto dzērienu automāta uzstādīšanai skolā.

Skolas domes sanāksmi vadīja:I. Ivašenko

Protokolēja: D. Ģērmane

 

2017.gada 15. februārī

Darba gaita.

1.Aktuālie projekti, makulatūras vākšanas akcija (ziņo D. Grigore).

2.Mācīt mācīties, izglītības reforma valstī (ziņo skolas direktore un skolotāji dalās pieredzē).

3.Aktualitātes:skolas salidojums, skolas mājaslapa, karjeras projekts, skolēnu formas u. c. jautājumi (ziņo direktores vietniece audzināšanas darbā I. Podziņa).

Skolas domes lēmums

 Ar nākamo m.g. skolēnu formas vienojošais elements- veste būs obligāta 1.-9.klašu skolēniem. Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu ( par formu ieviešanu- 25, pret- 1, atturas- nav).

Skolas domes sanāksmi vadīja:I. Podziņa

Protokolēja: D. Ģērmane

2017.gada 17.maijā

Darba gaita.

1.2016./2017.m.g. skolas darbības izvērtējums.

2.Aktualitātes.

1.

Direktore E. Kanaviņa ziņo, ka šajā mācību gadā 12 skolēni mācību priekšmetu olimpiādēs ieguvuši 24 godalgotas vietas un atzinības, valstī pārstāvēta latviešu valoda un ķīmija, kā arī ZPD lasījumos valsts mērogā skolu pārstāvēja viens skolnieks.Interešu izglītībā skatē visiem pulciņiem labi sasniegumi, sportā – vieglatlētikā A un B grupai pirmā vieta novadā, zēniem otrā vieta.” Lāses kausa” izcīņā 7.- 9. klašu grupā pirmā vieta, vidusskolēniem- trešā vieta. Skolas ārpusstundu darbā tradicionālie pasākumi. Apstiprināts Eiropas naudas finansējums, skolā samainītas mēbeles visās klasēs, aprīkojums kabinetos 85 % (dators, projektors, dokumentu kamera), ieguldīti līdzekļi sporta ziemas inventāra iegādei. Ar š. g. pirmo jūniju sāksies sporta laukuma renovācija, skolā tiks sakārtota arī kanalizācija.

Vecāki sadalījušies divās grupās un izvērtē skolas darbību 2016./2017.m.g. (mācību process, ārpusstundu darbs, interešu izglītība, skolas vide) pēc „Bono sešu cepuru metodes”.Pēc paveiktā grupas prezentē darbu.

Baltā cepure (neitrāli fakti, kā mēs iegūstam informāciju, kādas informācijas trūkst):informācijas pieejamība dažādos avotos pietiekamā apjomā, e- klases piedāvātās pozitīvās iespējas, vecāku savstarpējā komunikācija, sociālo tīklu pieejamība un iespēja izmantot.

Melnā cepure (kritiska izvērtēšana- kas nav kārtībā, trūkumu, problēmu, risku, neatbilstības noteikšana):ne vienmēr vecāki tiek informēti no skolas par bērna veselības stāvokli, skolas medmāsa ne vienmēr pieejama (atrodas) savā kabinetā, interešu izglītības mēģinājumus neorganizēt mācību stundu laikā, ģērbtuves skolēniem, lai pārģērbtos sporta nodarbībām, ēdināšanas pakalpojumu pieejamība cilvēkiem no malas (skolai nepiederošām personām), sporta nodarbībām nepiemērots sporta laukums, lielās zāles (aktu zāles) izmantošana sporta nodarbībām, vajadzīgs laukums pie skolas automašīnu novietošanai, skolas formas nevalkāšana, skolas mājas lapas pilnveidošāna- plašāka informācija.

Dzeltenā cepure (uz loģiku, argumentiem un pozitīvu domāšanu balstīti spriedumi;iemesli, kādēļ kaut kas darbojas;labumi, priekšrocības):skolas vadības vienota nostāja lēmumu pieņemšanā, skolas padomes (vecāku) aktīvs darbs un iesaistīšanās dažādās aktivitātēs, projektu darbs, pedagogu aktivitāte, atbalsts, droša vide skolā, Balvu peldbaseina apmeklēšana, daudz un augsta līmeņa interešu izglītības pulciņu piejamība skolā, iespēja skolā iegūt velosipēda vadītāja apliecību.

Sarkanā cepure (jūtas , emocijas, intuīcija konkrētajā brīdī bez pamatojuma):skolas mājaslapā jauns video par skolu, skaists māmiņdienas koncerts, apsveikumi, uzslavas, jauns, moderns skolas inventārs (soli, krēsli kabinetos), ar cerību uz skatu nākotnē- skolas stadions,neapmierinātība ar ārējiem faktoriem, kuru dēļ tiek traucēta skolas attīstība, skolas administrācijas un skolotāju kolektīva mērķtiecība un neatlaidība, interešu izglītības augstie sasniegumi, mācību darba sasniegumi, skolēnu skaita palielināšanās skolā- veselīgas konkurences veicināšana.

Zaļā cepure (jaunas idejas, pārmaiņas, virzība, koncepcija; esošās kārtības pārveidošana, uzlabošana;kā atrisināt problēmas):sporta manēžas būvniecība, turniketu sakārtošana, lai visi lietotu kartītes un kartīšu savienošana ar e- klasi, aktuāli sakārtot kāpnes uz garderobi, nepieciešama detalizēta informācija par skolotāju (ja skolotāja ilgstoši nav un viņu aizvieto;informācija e- klasē par pagarinātās grupas skolotāju), ja skolā rodas kritiskas situācijas ar bērnu, nekavējoties informēt vecākus, rast iespējas programmēšanas un robotikas pulciņa darbībai skolā, ja skolas medmāsa neatrodas savā kabinetā- uz durvīm informācija, kur atrast.

2.

Direktora vietniece audzināšanas darbā I. Podziņa ziņo, ka 29.05. tautu deju festivāls Cēsīs, 29.05.sporta diena ģimnāzijas un skolas stadionā, 30.05. labo darbu diena skolā, 31.05. Pateicības diena Vecgulbenes muižā.

Skolas domes sanāksmi vadīja:I. Podziņa

Protokolēja: D. Ģērmane

2017.gada 27.septembrī.

Protokols Nr. 9

 Darba gaita.

1.Skolas padomes darba vērtējums.

2.Pozitīvā ziņa par Gulbenes 2.vidusskolu.

3.Aktualitātes.

4.Vecāku klubiņš.

 

1.

Direktora vietniece audzināšanas darbā I. Podziņa aicina skolas padomes dalībniekus novērtēt skolas padomes vajadzību un darbību. Telpas stūros pie sienas ir pieliktas lapas ar apgalvojumiem “piekrītu”, “vairāk piekrītu”, “nepiekrītu”, “vairāk nepiekrītu”. I.Podziņa lasa apgalvojumu un aicina padomes dalībniekus nostāties pie tā apgalvojuma, kas atbilst viņa viedoklim.

1.Skolas padome ir vajadzīga.

Lielākā daļa dalībnieku piekrīt apgalvojumam. Kā pamatojums tam tiek minēts, ka tādējādi skolas vadībai ir vieglāk pieņemt svarīgus lēmumus.

2.Skolas padomes darba efektivitāti nepieciešams uzlabot.

Dalībnieku viedokļi daļās. Daļa piekrīt, jo uzskata, ka vienmēr ir ko uzlabot. Daļa vairāk nepiekrīt, jo nav konkrētu piedāvājumu, ko darīt citādāk, lai teiktu, ka apgalvojumam piekrīt.

3.Es varu izteikt un argumentēt savu viedokli skolas padomē.

Visi padomes dalībnieki vienprātīgi piekrīt apgalvojumam.

 

2.

I.Podziņa aicina padomes dalībniekus sadalīties 6 grupās un veidot pozitīvo ziņu par Gulbenes 2.vidusskolu kādam no piedāvātajiem mēdijiem: laikrakstam “Dzirkstele”, ziņu raidījumam “Panorāma”, sociālajam tīklam “Facebook”. 3 grupas veido labo ziņu par skolu šodien, 3 grupas – iedomājas skolu pēc 5 gadiem. Katra grupa prezentē savu labo ziņu. Pārējie padomes dalībnieki tiek aicināti izvērtēt dzirdēto pēc 3P metodes: Paslavē, Pajautā, Piedāvā.

Kā šodienas skolas labās ziņas tiek minēti turniketi, jaunie soli un mēbeles, formas elements – veste, projekti (īpaši, APU darbība) utt.

Tiek izvirzīts jautājums, vai skolas formas elements – veste – tiešām pieskaitāma pie skolas veiksmēm, ja to nēsā apmēram 50% skolēnu (no tiem, kuriem būtu jānēsā). Un tiek izteikts piedāvājums ieviest formas elementu – vesti – arī skolotājiem.

Kā nākotnes labās ziņas tiek minēts tas, ka ir veiksmīgi pabeigts skolas lielais remonts, ir veselīgs ēdiens, skolai ir savs baseins un sporta centrs, nav mājas darbu, jo skolēni izmācās skolā utt.

 

3.

I.Podziņa kopā ar skolas direktori E.Kanaviņu aicina padomes dalībniekus atgriezties pie pagājušā mācību gada pēdējās sēdes, kad tika izstrādāti ieteikumi šim mācību gadam. I.Podziņa un E.Kanaviņa komentē, kas ir izdarīts un kas tiek plānots:

1.sporta laukuma būvniecība

E.Kanaviņa paskaidro, ka būvniecības process notiek lēnāk nekā plānots lietainās vasaras dēļ, pastāsta, ka zaļais segums ir dāvinājums, tāpēc nav jauns, bet lietots. Informē, ka sporta laukums būs apgaismots un pieejams visiem.

2.turniketi, identifikācijas kartes savienošana ar e-klasi

E.Kanaviņa informē, ka turniketi ir sakārtoti tā, lai tiem nevar paspraukties garām, ar laiku identifikācijas kartes tiks savienotas ar e-klasi.

3.kāpnes uz garderobi

Skolas direktore stāsta, ka šobrīd ir izdarīts viss, ko var izdarīt – ir uzlikta atstarojoša josla un kāpņu malas. Drīz sāksies būvdarbi un tad viss tiks sakārtots. E.Kanaviņa informē arī, ka būvdarbu laikā tiks slēgtas dažas telpas mācību procesam, tāpēc mācību process iespējams notiks Bērzu sākumskolas telpās un skolas internāta telpās. Direktore brīdina, ka ar 1.janvāri ir jābūt gataviem pārorganizēt mācību procesu.

4.ja skolā rodas kritiskas situācijas ar skolēniem, uzreiz informēt vecākus

Direktore aicina vecākus izrunāt ar bērniem, ka konflikts ir jārisina uzreiz skolā ar skolotāju palīdzību.

5.robotikas un programmēšanas pulciņš skolā

Direktore E.Kanaviņa informē, ja pašvaldība apstiprinās budžetu, tad 2.semestrī vai nākamajā mācību gadā robotika būs. Taču novadā ir doma robotikas centru veidot GNVĢ.

6.ja medmāsa neatrodas kabinetā, uz durvīm vajadzētu būt lapiņai ar informāciju, kur medmāsu var atrast

E.Kanaviņa informē, ka šis jautājums ir sakārtots.

 

I.Podziņa iepazīstina ar lielo pasākumu plānu šim mācību gadam un pastāsta, ka atslēgas vārdi pasākumiem ir pašvadība un līderība, karjeras izglītība, aktīvais pilsoniskums un līdzdalība.

2.11. “Savas dzīves kapteinis” (I.Lemešonoka)

17.11. plkst.17:00 LR svētku koncerts skolā

7.12.skolas konference (veltīta kompetenču pieejai mācību procesā)

9.12. ģimeņu hobiju diena

22.12.Ziemassvētku eglītes

31.05. Pateicības pēcpusdiena

 

Skolas domes dalībnieki nolemj, ka sanāksmes arī turpmāk notiks reizi divos mēnešos, trešdienās plkst.17:30.

 

Direktore E.Kanaviņa iepazīstina ar “Īstā APU” pasākumiem un kritērijiem, pēc kuriem izvēlas skolēnus, kuri šajos pasākumos piedalīsies (skolotāju izvirzītie skolēni, skolēni ar vislielāko dinamiku, skolēni, kuriem nav neviena negatīvā ieraksta). Pastāsta par iepriekšējo gadu pieredzi.

Kopīgi tiek nolemts, ka vienu no “Īstā APU” pasākumiem organizēs vecāki.

 

E.Kanaviņa un I.Podziņa izsaka priekšlikumu par Vecāku klubiņu. Padomes dalībnieki piekrīt piedāvājumam un nolemj līdz 10.oktobrim iesūtīt Ilutai Podziņai e-klasē idejas un vēlmes Vecāku klubiņa aktivitātēm.

 

 

 Skolas domes sanāksmi vadīja:I. Podziņa

Protokolēja: D. Ģērmane

2018.gada 18.janvārī

Protokols Nr. 11

 Darba gaita.

1.Atsakats uz skolas konferenci: atbildes uz atgriezeniskās saites jautājumiem.

2.IKN grozījumu apstiprināšana.

3.Skolas formas ieviešana 1.-9.kl.

4. Plānotie remontdarbi jaunajā mācību gadā.

5. Aktualitātes.

 Sanāksmes sākumā jaunievēlētā skolas padomes pr-tāja pauž savu viedokli- līdzšinējo vecāka redzējumu: skolā valda demokrātija, skolas padome darbojas līdztekus skolas vadībai, šajā mācību gadā veiksmīgi aizsākusies Vecāku klubiņa darbība. Priekšsēdētāja kā skolas padomes darbības prioritāti redz savstarpējās komunikācijas uzlabošanu, aicina uz atklātu problēmu risināšanu, piedāvājot saziņā izmantot skolas mājas lapas, e-klases pastu un zvanot: 29421096.

 1.

Skolas mājas lapā publicēta atgriezeniskā saite pēc konferences “Citādā mācīšanās”. I.Podziņa un klātesošie pedagogi atbild uz izvirzītajiem jautājumiem. Vecāki aktīvi jautā par izglītības reformas mērķiem, saturu, formām, pirmajiem rezultātiem mūsu skolā. Pedagogi uzsver, ka “citādā mācīšanās” tiek aprobēta arī ikdienā, stundu darbā. V.Medniece izstāsta par izlaušanās istabām kā mācību formu un par pašlaik pieejamo izlaušanās istabu “Ilonas nedienas”, D.Vilka atzīst, ka svarīgi skolēnam mācīt formulēt un saskatīt mācību darba sasniedzamo rezultātu. I.Podziņa uzsver, ka kompetenču pieeja izglītībā nebūs pedagoga izvēle, bet ir valsts pasūtījums. G.Princovs pauž, ka mūsu laikmets prasa no indivīda nevis zināšanu mehānisku apguvi, bet prasmi kritiski strādāt ar informācijas plūsmu, lietot to savām vajadzībām un savai attīstībai. A.Grīnberga akcentē, ka netiek atceltas šobrīd izglītībā esošās labās lietas, bet notiek fokusa maiņa: uzsvars uz prasmēm, skolēna attieksmi, sevis izzināšanu (kas es esmu/ būšu?), skolēnam jāsaprot, ka viņš mācās sev. Vecāki jautā, vai vienmēr uzdotie mājas darbi ir jēgpilni un vai skolēns stundā par tiem saņem atgriezenisko saiti, vai stundā ir laiks domāt. Vienojas par to, ka visintensīvākajam darbam jānorit 40 minūtes mācību stundā. Uz jautājumu, kāda palīdzība nepieciešama no vecākiem, I.Podziņa atbild, ka svarīgi, lai mājās bērnam iemāca kārtību, atbildību, pieklājību- attieksmes lietas, ko vēlāk skolā grūti mainīt. V.Medniece uzsver, ka mājās jārada un jānostiprina lasīšanas paradumi. R.Raga  atzīst, ka ļoti pietrūkst kopīgi saturīgi pavadīta brīvā laika, sarunu, labestības.

 2.

I.Podziņa informē, ka veikti grozījumi IKN noteikumos 3.1.3. un 3.4.4. Grozījumi saistīti ar ieviesto identifikācijas karšu validēšanu, ienākot skolā un saņemot pusdienu porciju. Skolas padome piekrīt nosaukto punktu jaunajai redakcijai. K.Saulīte, vecāks un pašvaldības policijas darbiniece, kas palīdzēja 2. semestra pirmajā nedēļā nodrošināt kārtību pie ieejas skolā, atzīst, ka pirmajās dienās bija grūtības ar noteiktās kārtības ievērošanu: mājās aizmirstas kartes, mēģinājumi pārkāpt barjerām, rindas pie reģistrācijas klades, skaļa neapmierinātības paušana. Laika gaitā problēmas būtiski mazinājās- lielākajai daļai skolēnu ID karšu jautājums nokārtojies (15.01. bez kartēm reģistrējās vairs 20 cilvēki). Arī ēdnīcā validēšana notiek raiti. 

I.Podziņa informē, ka pēc BTAB iniciatīvas skolām uzdots izstrādāt izglītojamo Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas kārtību. Skolas padome vienojas, ka IKN 7. punktā Skolēnu tiesības tiks iekļauts punkts, kurā būs norāde uz Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas kārtību (izstrādātā un ar skolēniem apspriestā kārtība būs pieejama skolas mājas lapā pie normatīvajiem dokumentiem).

 3.

Skolas formas elementa (vestes) ieviešanā 1.-9. klasei pastāv problēmas. I.Podziņa informē, ka vestes pamatā netiek valkātas 6.-9. klasē. Statistika par iegādātajām vestēm ir šāda: 6.a-16 (16), 6.b-11 (17), 7.a-13 (18), 7,b-18 (18), 7.c- 8(16), 8.a-6 (25), 8.b-8 (25), 8.c-4 (24), 9.a -0 (26), 9.b-1 (24). Tātad 8.klasēs, kurās veste bija jāiegādājas pirmo reizi, ir vismazākā atsaucība. 9.klasē jau sākumā tika pieļauta atkāpe (arguments- veste jāpērk vienam gadam). Skolas padome tiek informēta arī par iemesliem, kāpēc 8.klases skolēni neiegādājas/ nevalkā vestes. 1. semestrī nav veiktas skolas formu pārbaudes, no skolas vadības puses nav sekojusi pozitīvā motivācija. I.Podziņa pauž viedokli, ka, atsakoties no pakāpeniskas vestu ieviešanas, tika pieļauta kļūda. Nav pozitīva mehānisma, kā panākt skolas formas vestes nēsāšanu 8.-9.klasē. V.Meisītis stāsta par vecāku un klases audzinātājas pieredzi 5.a klases motivēšanā vestīšu nesāšanā. Kopumā tiek nolemts, ka skolas formas vestes ieviešanas pārejas periods tiek pagarināts. 2. semestrī tiks kontrolēta formas nēsāšana 1.-7.klasē. Pieņemtais lēmums par skolas formas nēsāšanu 1.-9.klasē paliek spēkā. Vecāki L.Krevica un K.Saulīte piedāvā savu palīdzību formu kontrolē. Vecāki ierosina organizēt modes skates, piedāvājot idejas formas vestes kombinēšanai ar lietišķa stila apģērbu ikdienā un svētkos.

 4.

Direktore ziņo, ka šobrīd novada dome organizē iepirkumu 2018.gada vasarā uzsākamajiem plašajiem darbiem. E.Kanaviņa informē skolas padomi par to, ka pedagogu kolektīvs atbalstījis piedāvājumu uz plānoto remontdarbu laiku (2 gadi) organizēt mācības 1.-5. klasei bijušajā Bērzu sākumskolā, 6.-12.klasei skolas vecajā, bet 2.gadā jaunajā korpusā. Remontdarbu laikā attiecīgajā ēkas korpusā mācības notikt nedrīkst. Arī skolas padome atbalsta šo variantu. Jau š.g. martā tiks uzsākti stāvlaukuma izbūves, iekšpagalma un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas darbi. Jūnijā uzsāks starpbūves renovāciju. Šī apjomīgā Eiropas stuktūrfondu  projekta beigu termiņš ir 2020.gads. Direktore atzīst, ka ir bažas gan par mācību procesa organizāciju, gan par plānoto remontdarbu kvalitāti un uzraudzību. Svarīgi veikt informējošo un izskaidrojošo darbu skolēniem un vecākiem.

 5.

Reaģējot uz sūdzībām par aukstu ēdienu 1.-3.klases kopgaldā, direktore vēlreiz izskaidro pastāvošo kārtību. Ja skolā nolemj atgriezties pie iepriekšējās kārtības, kad 1.-3. klasei pienesa ēdienu pēc sasēšanās pie galdiem, skolai jāorganizē trīs garie pusdienu starpbrīži, veidojas “tukšais” laiks un pagarinās mācību diena. To neviens nevēlas. Tāpēc skolas padome piekrīt, ka jāturpina organizēt ēdināšana pēc pašreizējās kārtības. Direktore skaidro, ka pavāres zālē ir visu laiku, un, kamēr bērni ēd zupu, tiek pienests silts otrais ēdiens. Vecāki tiek aicināti informēt skolas ēdnīcas vadītāju, ja bērnam ir kāda nopietna veselības problēma, kurai ir saistība ar ēdienkarti.

Vecāki informē, ka ir problēmas ar jaunajām ID kartēm, tās ir nekvalitatīvas- dziest uzraksti, ir gadījumi, kad nedarbojas. Direktore atzīst, ka pašvaldība šos jautājumus cenšas risināt ar apkalpojošo firmu. Ja nav tīšs kaitējums, pašvaldība maina karti bez maksas. Tas notiek ātri, jo ir tepat uz vietas.

 Skolas domes sanāksmi vadīja: I. Podziņa

Protokolēja: D. Vilka

 1. gada 21.martā

Protokols Nr. 12

Sanāksmē piedalās: direktore E. Kanaviņa, direktores vietniece audzināšanas darbā I. Podziņa, skolotāji: G.Princovs, A.Grīnberga, V.Medniece, R.Raga, D.Vilka, skolas medmāsa D.Mikolaja, klašu vecāku pārstāvji: A.Krevica, L.Žīgure, I.Baķis, L.Krevica, E.Anaņko, S.Vasiļenko, I.Ivašenko, S.Ločmane, S.Žeigure, V.Meisītis, R.Šķendere, E.Vasiļjeva, I.Vilciņa, I.Maļika, S.Viduce, S.Āmura, J.Mazūre, E.Kaidaga,  A.Jencītis, J.Butāne, skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji: L.Bērziņa, A.Baldone, S.Piļka.

Sanāksmi vada: direktora vietniece audzināšanas darbā I. Podziņa

Protokolē: skolotāja D. Vilka

 Darba gaita.

 1. IKN grozījumu apstiprināšana.
 2. Iepazīšanās ar galīgo variantu par skolas darbu remonta laikā.
 3. Vecāku klubiņa piedāvājums- pirmā palīdzība.

 1.

I.Podziņa informē, ka veikti grozījumi IKN noteikumos 3.1.4., 3.4.5., 4.8., 4.11., 4.12., 6.6., 7.1.17.

Skolas padomē izvēršas diskusija par nepieciešamību skolā izvietot sūdzību un priekšlikumu kastīti, kas atsevišķos gadījumos tomēr vairāk iedrošinātu kādu skolēnu izteikties. Skolas padome nolemj atbalstīt šo iniciatīvu izvietot skolā priekšlikumu un sūdzību kastīti un par to izdarīt attiecīgās izmaiņas dokumentā „Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”.

Balsojums: dokumentos veiktie grozījumi tiek atbalstīti vienbalsīgi.

 2.

Direktore ziņo, ka maija sākumā tiks uzsākti būvdarbi pie skolas, tiks sakārtota infrastruktūra- ūdensapgāde, ūdens novadīšanas sistēma; stāvlaukums, iekšpagalms. Ar š.g.1.jūniju tiks uzsākti starpbūves, ēdamzāles un starpbūvei pieguļošo kabinetu remontdarbi, kas jāpabeidz līdz š.g.1.septembrim. Savukārt ar 1.septembri tiks slēgts vecais korpuss, un remonts notiks līdz 2019.gada 1.februārim, tajā laikā mācības organizējot jaunajā korpusā. Pēc 1.februāra tiks atvēlētas 2 nedēļas laika pārcelties no jaunā korpusa uz veco, un remonts tiks turpināts jaunajā korpusā. Būvdarbiem jābeidzas līdz 2019.gada 1.septembrim.

Uz plānoto remontdarbu laiku mācības tiks organizētas šādi:

1.-7.klase paliek 2.vidusskolas ēkā;

8.-12.klase mācās bijušajā Bērzu sākumskolā

 3.

Skolas medmāsa D.Mikolaja organizē skolas padomes darbu grupās, piedāvājot risināt 6 dažādas situācijas, kur nepieciešams sniegt pirmo palīdzību, iepriekš atgādinot par nozīmīgajām pirmajām “5 zelta minūtēm” cietušā dzīvības glābšanā, un vienmēr, sniedzot pirmo palīdzību, atcerēties par savu drošību un veselību.

Tiek izrunātas situācijas, kā rīkoties, ja pusaudzis izkrīt pa 3.stāva logu, uzrunājot neatbild un uz pieskārieniem nereaģē; ja bērns applaucējas; ja, pieskaroties ieslēgtai veļas mašīnai, tiek saņemts strāvas trieciens; ja, lēkājot pa batutu, tiek sasista galva; ja iekož čūska; ja cietušajam traumas rezultātā iestājusies bezsamaņa un apstājusies elpošana.

 Skolas domes sanāksmi vadīja:I. Podziņa

Protokolēja: D. Vilka

 1. gada 8.oktobrī

Protokols Nr. 13

Sanāksmē piedalās: direktore E. Kanaviņa, direktores vietniece audzināšanas darbā I. Podziņa, skolotāji:  A.Grīnberga, V.Medniece, R.Raga, D.Vilka, klašu vecāku pārstāvji:Aija Krevica, Līga Žīgure, Inārs Baķis, Līga Krevica, Sandra Vasiļenko, Ineta Ivašenko, Sintija Ločmane, Sabīne Žeigure, Vilnis Meisītis, Kristīne Ciunele, Violetta Prokofjeva, Inga Maļika, Jolanta Mazūre, Atis Jencītis, Inese Laizāne

Sanāksmi vada: skolas padomes priekšsēdētāja Sabīne Žeigure

Protokolē: skolotāja D. Vilka

 Darba gaita.

 1. 2018./2019. m.g. darba plāna veidošana un apstiprināšana.
 2. Informatīvs seminārs  par fizisko aktivitāšu veicināšanas tēmu.

 1. Apstiprināts skolas padomes darba plāns:

 

 Skolas domes sanāksmi vadīja: S.Žeigure

Protokolēja: D. Vilka

2017.gada 7. decembrī

 

Protokols Nr. 10

Sanāksmē piedalās: pedagogi, aicinātie izglītojamie un vecāki

Sanāksmi vada: direktora vietniece audzināšanas darbā I. Podziņa

Protokolē: skolotāja D. Ģērmane

Darba gaita.

1.Konferences atklāšana – uzstājas skolas padomes priekšsēdētāja I. Ivašenko un skolas direktore E. Kanaviņa

2.Darbnīcas (divas pēc izvēles): Kā skaļi domāt par mācīšanos? (vada I. Ubaga); Sociāli emocionālā mācīšanās (vada A. Zipova): Sasniedzamais rezultāts (vada I. Cāne, D. Vilka); Atgriezeniskā saite (vada E. Kanaviņa): Pilsoniskā līdzdalība ( vada I. Podziņa); Izlaušanās istaba (vada V. Medniece, Z. Grinberga)

3.Refleksijas un tējas galds

4.Skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.

1.

Skolas padomes priekšsēdētāja I. Ivašenko akcentē 2016.- 2017. gadā paveikto. Vecāki piedalījušies diskusijās par Atbals pozitīvai uzvedībai ieviešanu, skolas formas nepieciešamību skolēniem līdz 9. klasei, lai gan dzīvē tas tik labi nerealizējas. Drošas vides nodrošināšana skolā- turnikets, vecākiem jāpievērš uzmanība, lai bērni lieto identifikācijas kartītes. Panākta sporta laukuma reorganizācija, šajā procesā iesaistījās arī vecāki, paldies direktorei par ieguldījumu. Skolas padomē srādāts pie skolas infrostruktūras veidošanas- skolas vīzija ar jaunām, modernām mēbelēm, tas daļēji realizējies dzīvē. Šajā gadā skolā izveidots vecāku klubiņš, divas nodarbības jau bijušas. I. Ivašenko aicina jauno skolas padomes priekšsēdētāju ģenerēt idejas, sadarboties ar skolu, apmeklēt skolas padomes sanāksmes, lai skolas un vecāku sadarbība virzīta uz bērna labsajūtas nodrošināšanu skolā. Sadarboties vecākiem, skolēniem, skolotājiem, līdzpārvaldei. Paldies direktorei E. Kanaviņai, vecākiem un skolas padomei!

Skolas direktore E. Kanaviņa ziņo par padarīto divos iepriekšējos gados “Tilts starp divām konferencēm”. Ieviests Atbalsts pozitīvai uzvedībai, ieskats tā darbībā bija redzams prezentācijā konferences sākumā. Mēs, skolotāji, mācījāmies, mācījāmies skolēnos saskatīt labo. Pirmajā gadā runājām par seku sistēmu, bet otrajā gadā- par paldies pateikšanu, tātad “Īstais APU” – tradīcija, kad skolēni kopā labi pavada laiku, tāda pati tradīcija ir arī Pateicības pēcpusdiena. Nu jau protam iepriecināt cits citu, kad lielie skolēni sagādā prieku mazajiem.

Pašlaik valstī tiek īstenota izglītības reforma “Skola 2030”par citādo mācīšanos. Jauna pieeja. Sistēmiska pieeja. Skolēns, beidzot skolu, dzīvo, līdzdarbojas, mācās, rada, jāprot dzīvot veselīgi. Daudz tiek runāts par mācību stundu, diena skolā varētu būt citādāka.

Obligātā mācību satura ietvars- vērtības, pamatkompetences, caurvijas. Aktīvais darītājs ir skolēns, bet ne skolotājs. Daudz jādara bērnam pašam: projekti, izpētes, darbs ar izziņas materiālu. Skolotājiem jāmācās domāt par prasmēm: strādāt pārī, grupā, komunicēt, prast izvirzīt savai darbībai mērķus, uzņemties atbildību, būt līderim.

Mācīšanās iedziļinoties. Mudināt skolēnu jebkurai darbībai izvirzīt mērķi (kāpēc darīsim). Runāt ar bērnu, kā tu mācies, kā tev palīdzēt mācīties. Atgriezeniskā saite. Lai visu īstenotu, ir jāmācās. Mēs, skolotāji, esam jau mācījušies, šovakar mācīsimies kopā. Skola ir plašākai kopienai un jūs, vecāki, esat sadarbības partneri, un tā ir lielākā vērtība.

2.

Grupu darbs darbnīcās.

Skolotāju grupu darbs ar metodi “Spiral”. Šo metodi var izmantot darbā ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Zināšanas. Prasmes. Attieksmes. Metode nodrošina līdzdarbošanos  dažādu interešu grupām. Ar metodes palīdzību tiek stiprināta sadarbība starp ieinteresētajām pusēm, veicināta dalībnieku iesaistīšanās aktivitātēs. Metode laikietilpīga. Grupu darba vadītājas piedāvā dažas aktivitātes no šīs metodes:

katram grupiņas dalībniekam 3 lapiņas, jāuzraksta trīs lietas, kas man kā pedagogam liek justies labi sabiedrībā un 3 lietas, kas liek justies slikti, tad jāpielīmē pie plakāta vajadzīgajā sadaļā. Grupām jāmainās ar plakātiem, jāsecina galvenais.

3.

Pēc grupu darba konferences dalībniekus uzrunā Anatolijs Savickis, uzsver, ka svarīga ir skolas sadarbība ar ģimeni un sabiedrību. Bērns jāmāca mācīties. Vecāku uzdevums ir motivēt bērnu mācīties, veicināt karjeras izglītību.

Refleksija. Pēc grupu darba klātesošie tiek lūgti uz kartītēm uzrakstīt, par ko pēc konferencē iegūtā un padarītā varam sevi paslavēt, ko gribam pajautāt, ko varam paši piedāvāt.

Apkopojums.

PASLAVĒT:

Paldies par pasākumu un doto iespēju piedalīties un vadīt aktivitāti! Lai veicas!

Pateicība direktorei Edītei un viņas brīnišķīgajai komandai par šo aizraujošo, interesanto, konferenci un atceramies, ka “mūsos ir spēks”!

Liels paldies par jauko pasākumu, vēlos apmeklēt visas darbnīcas, ko šodien nepaspēju, jo katra darbnīca izglīto arī vecākus un tas palīdz arī mācību procesā ar bērniem.

Man patika konference, jo tā liek aizdomāties par manu lomu bērna mācību procesā. Paldies, ka runājāt par to, kā pareizi runāt ar bērnu, lai viņam būtu motivācija mācīties, kā pareizi virzīt bērnu uz labu rezultātu!

Paldies par sirsnīgo uzņemšanu!

Paldies par sirsnīgu, cilvēcīgu, atraktīvu vakaru!

Šī, manuprāt, bija atšķirīga konference, jo bija praktiskas nodarbības. Tās bija lieliskas!

Sajutu, kā jūtās bērns- vērtīgi ieteikumi būt labākiem.

Paldies par interesantajām radošajām darbnīcām!

2.vidusskola ir pretimnākošākā un jauniešiem draudzīgākā skola! Malači!

Prieks bija atnākt! Jutos gaidīta. Patika darbnīcas. Paldies par idejām!

Paldies par kopības sajūtu!

Brīnišķīga iespēja radošu ideju uzkrāšanai!

Izdevies pasākums.

Liela pateicība sociālo emociju pasniedzējai, kura palīdzēja izprast emocijas.

Paldies par jauko pasākumu, kurā guvu jaunas prasmes mācīšanās procesā, kuru veicu kopā ar savu bērnu!

Pasākums interesants, dažāds un mūsdienīgs, paldies!

Paldies, bija interesanti, izvirzīju sev jaunus mērķus.

Gulbenes 2. vidusskola un viss skolas kolektīvs! Paldies, ka piedāvājat radošu mācību vidi, interesantus pasākumus, aktivitātes, notikumus! Patīk tas, ka bērni tiek novērtēti, paslavēti un atzīti pat par vismazāko pozitīvo darbiņu! Patīk skolas pedagogu kolektīvs, kas ir jautrs, zinošs un kā no malas izskatās- saliedēts! Veiksmi!

 

PAJAUTĀT:

Vai aktivitāte, ko šodien vadījām skolotājiem, bija noderīga!

Vai iespējama ciešāka sadarbība ar 2.PII?

Vai viegli organizēt šādu pasākumu?

Kāds mērķis bija šim pasākumam?

Cik cilvēku piedalījās organizēšanā?

Vai skolēniem šobrīd arī tiek piedāvātas šādas mācīšanās metodes?

Vai tiešām vajag tik kardināli mainīt visu izglītības sistēmā?

Cik mūsu skolā izmanto citādu mācīšanos?

Vai skolēni stundās arī varētu veikt līdzīgus uzdevumus?

Vai skolas pedagogi praktizē šo pieeju?

Kāda palīdzība nepieciešama no vecākiem?

Vai bērni labprāt pieņem jaunās mācīšanās metodes?

Kāpēc ir tā, ka, jo vecāks skolēns, jo mazāka vecāku interese, iesaistīšanās?

Kā labāk vecākiem sadarboties ar skolu?

Kāpēc tikai divas darbnīcas varējām izvēlēties?

Kāpēc pasākums sākās tik vēlu?

Kas paredzēts nākošajā konferencē?

Kādu jūs iztēlojaties šo skolu pēc 5 gadiem?

Kā vēl veicināt vecāku līdzdalību sava bērna mācību procesā?

Kāpēc šāda veida konference ar dažāda veida istabām nenotiek vismaz reizi gadā?

Vai būs vēl šāds pasākums, jo gribas iepazīt visas darbnīcas, lai labāk izprastus savus mīluļus- bērnus.

 PIEDĀVĀT:

10.- 12. klašu audzinātājiem sarīkot vecāku vakarus!

Darbs komandās ir ļoti nozīmīgs. Būtu labi kaut ko līdzīgu organizēt mūsu bērniem vai bērniem kopā ar vecākiem.

Darbnīcas vadīt vecākiem!

Varu piedāvāt savu palīdzību, ja tā var noderēt, šādos pasākumos atnest “groziņu”.

Diskusijas par dažādām tēmām.

Varam vienmēr palīdzēt un atbalstīt skolu!

Vairāk praktiskos pasākumus kopā ar bērniem!

Vecākiem vairāk jāsadarbojas ar saviem bērniem.

Skolas darbā, stundu vadīšanā iesaistās vecāki.

Ilgāku laiku radošajām darbnīcām.

Pārdrošas idejas nākamajai vecāku padomes darbībai! Uz 100%realizāciju!

Skolēnus iesaistīt pasākuma organizēšanā!

Ilgāku laiku diskusijām!

Pasākumi vecākiem kopā ar skolotājiem.

Turpināt veicināt vecāku izpratni par kompetenču pieeju!

Šādos pasākumos iesaistīt vairāk vecākus, jo skola liela, vajag plašāku informācijas apriti.

Nākamajā konferencē kopīgu diskusiju par kādu problēmu vai jautājumu!

Nākotnē būtu jāpadomā par to, kā mazināt saskarsmes plaisu ar vecākiem, kā veidot priekšstatu un veicināt sapratni par skolotāja ikdienu.

Pasākums varētu būt piemērotāks skolēniem, jo akcents bija uz vecākiem.

4.

Skolas padomes priekšsēdētāja amatam vecāki izvirza šādas vecāku kandidatūras: Sabīne Žeigure (no 4.b klases), Sandra Vasiļenko, Vilnis Meisītis (no 5.a klases). V. Meisītis savu kandidatūru atsauc. Aizklāti balsojot, par skolas padomes priekšsēdētāju ievēl Sabīni Žeiguri.

Skolas konferenci vadīja:I. Podziņa

Protokolēja: D. Ģērmane

Sūtīt ziņojumu skolas padomei

13 + 11 =