• Iespēja mācīties moderni aprīkotos, ērtos, siltos un mūsdienīgos kabinetos, uzturēties plašā un sakoptā vidē
  • Iespēja darboties skolēnu līdzpārvaldē, jaunsargos, starptautiskos projektos
  • Daudzveidīgas interešu izglītības iespējas
  • Iespēja apgūt vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu komerczinībās
  • Iespēj izmantot E-klasi

Pārmaiņām atvērta mācību iestāde, kuras vide ir droša, mūsdienīga, kur strādā stabils, radošs kolektīvs, kas izmanto skolas iespējas un rada apstākļus izglītojamajiem kvalitatīvas izglītības ieguvei un motivē uz mūžizglītību.

Vēsture

  • 1936.g. – 1945.g. Gulbenes pilsētas sešgadīgā pamatskola
  • 1946.g. – 1961.g. Baltijas dzelzceļa Gulbenes 10.vidusskola
  • 1962.g. – 1965.g. Gulbenes vidusskola (divplūsmu)
  • 1966.g. – 1973.g. Gulbenes 1.astoņgadīgā skola
  • 1974.g. – līdz šim laikam Gulbenes 2.vidusskola (mazākumtautību)
  • Mainījās mācību saturs un valoda ar 2009.gadu latviešu mācībvalodas skola.

Skolas LOGO

Šajos gados skola ir pilnveidojusies gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Ar Gulbenes pilsētas pašvaldības atbalstu papildus piesaistīti līdzekļi no investīcijām un ES struktūrfondu projektiem ļāva pārveidot skolu par mūsdienīgu, daudzfunkcionālu mācību iestādi ar modernizētu materiāltehnisku bāzi, plašu vestibilu, rekreācijas telpām, sporta zāli, mūsdienīgu ēdnīcu, vizuāli pievilcīgu aktu zāli, bibliotēku. Skola ir piemērota bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ir uzbraukums, divi pacēlāji, nomainītas durvis, mācību kabineti, pārveidotie sanitārie mezgli, atbilstoši sanitāri-higiēniskām prasībām.
Mūsu skolu raksturo atslēgas vārdi: vienmēr ceļā, iekļaujoša, atvērta, skola visiem. Vieta, kur katrs bērns iegūst savām spējām atbilstošu izglītību, lai kļūtu zinošāks, prasmīgāks, gudrāks, celtu pamatu sava mūža  karjeras ēkai. Mācās sadzīvot, strādāt komandā, uzklausīt un sadzirdēt, pieņemt citādo, mācīties toleranci.