Normatīvie dokumenti

Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu
Iekšējās kārtības noteikumi
Attīstības plāns 2016.- 2018. gadam
Pašnovērtējuma ziņojums
Skolas padomes reglaments
Gulbenes 2.vidusskolas bibliotēkas reglaments
Gulbenes 2.vidusskolas nolikums
Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība
Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Izdots saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības

 likuma 70.panta otro daļu

 

 1. Kārtība nosaka izglītojamo, izglītojamo vecāku/aizbildņu sūdzību un priekšlikumu (turpmāk – iesniegumu) iesniegšanas un izskatīšanas kārtību (turpmāk – kārtība). Kārtības mērķis ir identificēt izglītojamo interešu aizskārumu vai apdraudējumu un to novērst.
 2. Izglītojamais, izglītojamā vecāks/aizbildnis iesniegumu var iesniegt mutiski:
  • mutiski iesniegumu var izteikt jebkuram skolas darbiniekam. Katra izglītības iestādes darbinieka pienākums ir uzklausīt izglītojamā, izglītojamā vecāka/aizbildņa mutisku iesniegumu un risināt to atbilstoši savai kompetencei. Ja iesniegums saistīts ar tūlītēju izglītojamā bērnu tiesību aizskāruma novēršanu, tad darbinieks par to ziņo izglītības iestādes direktorei vai atbalsta personālam;
  • uz izglītojamā, izglītojamā vecāka/aizbildņa mutvārdu sūdzību kompetentais izglītības iestādes darbinieks atbild mutvārdos, par to veicot ierakstu Gulbenes 2.vidusskolas e – žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām un informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus;
  • mutvārdos izteiktu iesniegumu darbinieks nepieciešamības gadījumā kopā ar izglītojamo, izglītojamā vecāku/aizbildni noformē rakstiski.
 3. Izglītojamais, izglītojamā vecāks/aizbildnis iesniegumu var iesniegt rakstiski (brīvā formā):
  • ja iesniedzējs ir izglītojamais, iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, klase;
  • ja iesniedzējs ir izglītojamā vecāks/aizbildnis, iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese saziņai;
  • rakstiski iesniegumu iesniedz izglītības iestādes direktorei vai direktores vietniecēm izglītības jomā, izglītības iestādes atbalsta personālam, klases audzinātājam;
  • iesniegumu var iemest Priekšlikumu un sūdzību kastītē;
  • uz izglītojamo, izglītojamo vecāku/aizbildņu rakstisku iesniegumu izglītības iestādes vadība un atbalsta personāls atbild rakstiski (divos eksemplāros – viens pie izglītojamā, otrs pie izglītojamā vecākiem), par to veicot ierakstu Gulbenes 2.vidusskolas e – klases žurnālā sadaļā par individuālajām sarunām un informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus.
 4. Izglītojamie, izglītojamā vecāks/aizbildnis iesniegumu var iesniegt elektroniski:
  • elektroniski izteiktu iesniegumu nosūta uz skolas e –pastu: 2.vidusskola@gulbene.lv;
  • ja iesniedzējs ir izglītojamais, iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, klase;
  • ja iesniedzējs ir izglītojamā vecāks/aizbildnis, iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese saziņai;
  • uz elektroniski iesniegto iesniegumu izglītības iestādes vadība un atbalsta personāls atbild elektroniski, par to veicot ierakstu Gulbenes 2.vidusskolas e –žurnālā sadaļā par individuālajām sarunām un informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus.
 5. Izglītojamo, izglītojamo vecāku/aizbildņu iesniegumi tiek reģistrēti rakstiski Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu žurnālā.
 6. Iesniegumu izskata izglītības iestādes vadība un atbalsta personāls.
 7. Izglītības iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
 8. Iesniegumu, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību, izskata nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā.
 9. Gulbenes 2.vidusskola ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:
  • Nav norādīts iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds;
  • Iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms un saprotams.
 10. Kārtība izglītojamajiem ir zināma un pieejama. Dokuments pieejams skolas mājas lapā.
 11. Iepazīšanos ar kārtību apliecina ar parakstu instruktāžu žurnālā.

Direktore                                                                                                         E.Kanaviņa