Izglītības programmas

Skola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111), akreditācijas termiņš līdz 08.04.2021.
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011), akreditācijas termiņš līdz 08.04.2021.
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmakomerczinības (kods 31014011), akreditācijas termiņš līdz 08.04.2021.
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmavalsts aizsardzības mācība (kods 31014011), akreditācijas termiņš līdz 08.04.2021.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), akreditācijas termiņš līdz 08.04.2021.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), akreditācijas termiņš līdz 08.04.2021.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (kods 21015811), akreditācijas termiņš līdz 08.04.2021.

 

JAUNUMS!

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā – valsts aizsardzības mācība

(Mācību satura komponentes valsts aizsardzības mācībā: izpratne par valsts aizsardzību, ierindas mācība, darbība ar ieročiem, individuālās lauka kaujas iemaņas, topogrāfijas un tūrisma prasmju pilnveide, fizisko spēju un prasmju lietišķajos sporta veidos pilnveide u.c.)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (akreditēta no 27.02.2017.)