Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību saturu

11.01.2018.

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolās Latvijā tiek sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Skolā jau otro mācību gadu darbojas skolotāju mācīšanās grupas, kurās kopā strādā dažādu mācību priekšmetu skolotāji dažādos vecumposmos. Grupa vienojas par sasniedzamo rezultātu, izvirza mērķus un uzdevumus to sasniegšanai, attīstot radošumu, pašvadību jēgpilna rezultāta sasniegšanai. Jau vairākkārt skolotāji semināru nodarbībās apgūst jaunas darba metodes, mācās  attīstīt kompetences, izstrādā stundu plānus kopīgai darbībai. Mācīšanās grupas, analizējot ieguvumus, izvēlas pilnveidojamās jomas turpmākajam darbam.

Procesā ieguvēji ir gan skolēni, gan skolotāji. Skolēni izvērtē labumu, ko dod darba grupas kopā ar skolotājiem, pilnveido praktiskās iemaņas, mācās izskaust moderno tehnoloģiju nomācošo ietekmi ikdienā, rod motivāciju padziļinātai interesei noteiktā mācību priekšmetā. Savukārt skolotāji novērtē iespēju iepazīt tuvāk citu mācību priekšmetu skolotājus, viņu pieeju mācību darba organizēšanā un problēmām ikdienā, kas parādās konkrētā klases kolektīvā mācību stundas darbā. Kopīgā darbošanās dod iespēju meklēt jaunas darba formas un metodes mācību stundā.  Šobrīd skolotāju kolektīvs izvērtē iespējas uzlabot mācību stundu plānu, lai pēc iespējas vairāk skolotāji vienotos kopīgu mācību stundu organizēšanai sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā. Kompetencēs balstīta mācību satura izpratne nedrīkst būt kā apgrūtinājums skolotājam, bet kā virzītājs uz mūsdienīgu mācību procesu.

Interesanta un aizraujoša izvērtās diena 8.b klasē, kurā trīs stundas kopā darbojās latviešu valodas, matemātikas, bioloģijas, mājturības, krievu valodas skolotāji. Darbs noritēja grupās, izvēloties tēmas apkopojumu bioloģijā – zīdītāji un putni, latviešu valodā – vienlīdzīgi teikuma locekļi, krievu valodā – atslēgas vārdi, mājturībā modeļa veidošana no izlietotām kartona kastēm. Stundu vērtējums skolēnu atsauksmēs:vislabāk patika sadarboties ar skolotājiem, skolotāji uzklausīja mūsu viedokli. Skolotāji akcentē  darbu grupās, kurās iesaistījās skolēni, kas ikdienā ne vienmēr ir aktīvi, praktiskā darbošanās atspoguļoja mācību stundās gūtās zināšanas, motivēti un mērķtiecīgi izmantojot IT. Matemātikas, ķīmijas un ekonomikas skolotāji savā grupā izveidoja  izlaušanās istabu “Ilonas nedienas” vidusskolēniem, kur ar loģisku domāšanu, komandas sadarbību, uzdevumu risināšanu jāatrod algoritms kā izkļūt no telpas. Ne vienmēr skolēni izprot noteikumus un spēj orientēties situācijā. Grūtības sagādā izpratne, kurā mirklī būs nepieciešamas stundās apgūtās zināšanas – proporcijas lietošana. Skolēni brīvprātīgi veido komandas un apliecina savas pašvadības prasmes un prasmi ieraudzīt “lieko” šajā telpā, kurā nokļuvuši. Skolotāji uzskata “izlaušanās istabu” par netradicionālu darba formu, kura  skolā ieviesta pēc darbošanās projektā“Looking @ Learning”.

Nākotnē Gulbenes 2.vidusskolas mācību darba organizācijā arvien vairāk sadarbosies mācību priekšmetu skolotāji, lai gatavotu skolēnus profesijām, par kurām vēl šobrīd nezinām.

kolektīva vārdā sk.D.Grigore